Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb společností Web4ce, s.r.o., platné od 23.11.2009.

 

Čl. I. - Smluvní strany

 1. Provozovatelem služeb (dále jen Provozovatel) je společnost Web4ce, s.r.o., se sídlem Pšenčíkova 674, Praha 4, 142 00, IČ: 27148122, DIČ: CZ27148122. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 99921.
 2. Objednavatelem (dále jen Objednavatel) jakákoli fyzická osoba způsobilá k právním úkonům nebo právnická osoba, která s Provozovatelem uzavře řádnou smlouvu.
 3. Zákazník (dále jen Zákazník) je jakákoli fyzická osoba způsobilá k právním úkonům nebo právnická osoba, která využívá služby Provozovatele.
 4. Partnerem (dále jen Partner) je takový Objenatel, který uzavřel s Provozovatelem smlouvu o Obchodním, resp. Obchodně-technickém partnerství
 5. Pokud není uzavřena smlouva o obchodním partnerství je Objednavatel shodný se Zákazníkem, v opačném případě Zákazníka definuje Objednavatel.

Čl. II. - Vznik, zánik a trvání smlouvy

 1. Smlouva mezi Provozovatelem a Objednavatelem vzniká nejčastěji objednávkou (dále jen Objednávka) některé z nabízených služeb Provozovatele na Internetových stránkách Provozovatele, kterou Objednavatel následně řádně a úplně vyplněnou odešle prostřednictvím on-line formuláře Provozovateli. Další možností je uzavření Smlouvy o poskytování Internetových služeb s Provozovatelem jiným způsobem.
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo Objednávku odmítnout. Odmítnutím objednávky nevzniká smluvní vztah mezi Objednavatelem a Provozovatelem.
 3. Smlouva nabývá účinnosti dnem kdy je na bankovní účet Provozovatele přijata sjednaná a identifikovatelná platba (se správným variabilním symbolem) vyplývající z uskutečněné Objednávky. Jestliže je pro zajištění služby Provozovatelem nutné, aby Objednavatel k objednávce doložil další náležitosti vyplývající ze specifikace jednotlivých služeb, nebo aby Objednavatel provedl nějaký úkon (například odsouhlasení), nabývá Smlouva účinnosti jedině pokud jsou všechny tyto náležitosti ze strany Objednavatele kumulativně splněny. Splněním všech náležitostí nabývá tato Smlouva mezi Provozovatelem a Objednavatelem účinnosti se všemi důsledky, které jsou uvedeny v této Smlouvě a s ní souvisejícími dokumenty, a to se všemi dopady a důsledky, které k podobným případům nepsaných smluv nebo na dálku uzavřených smluv předpokládá platný právní řád České republiky. Uzavřením smlouvy se Provozovatel a Objednavatel zavazují k dodržování Smlouvy, Všeobecných smluvních podmínek provozu služeb Web4ce s.r.o. a veškerých dalších smluvních podmínek, které jsou nedílnou součástí objednávky zvolené služby Provozovatele Objednavatelem.
 4. Smlouva mezi Objednavatelem a Provozovatelem zaniká dohodou smluvních stran, nebo jednostranným odstoupením ze strany Provozovatele v případě nesplnění povinností Objednavatele.
 5. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, pokud není smluvními stranami dohodnuto jinak nebo speciálními smluvními podmínkami k vybraným službám stanoveno jinak. Délka trvání smlouvy je určena písemnou dohodou smluvních stran nebo automaticky volbou délky fakturačního období ze strany Zákazníka při objednání služby, přičemž v takovém případě je délka trvání smlouvy automaticky dohodnuta na dobu stejnou jako je doba jednoho fakturačního cyklu. K obnovení Smlouvy v jejím aktuálním znění dochází opětovně vždy s novým fakturačním obdobím této již existující služby.

Čl. III. - Předmět smlouvy

 1. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytovat Objednavateli služby dle aktuální nabídky služeb, která je k dispozici na internetovém portálu www.web4ce.cz. Tedy zejména v oblasti registrace doménových jmen, webhostingu, serverhostingu a pronájmu dedikovaných serverů.
 2. Registrací doménových jmen (dále jen Registrace domény) se rozumí zajištění registrace doménových jmen dle specifikace Objednavatele u subjektů oprávněných doménové jméno registrovat.
  1. Majitelem doménového jména resp. práv k němu se stává Zákazník. Pro účely registrace doménových jmen je Objednavatel povinen předložit Poskytovateli úplné a pravdivé informace vyžadované registračním orgánem a za tyto informace uvedené v žádosti o registraci domény Objednavatel odpovídá.
  2. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Provozovatel může u některých doménových koncovek vyžadovat od Objednavatele osobní údaje Zákazníka (např. rodné číslo nebo číslo osobního dokladu, apod.), bez nichž není možné registraci domény u registrátora provést. Objednavatel je rovněž srozuměn s tím, že v případě některých domén musí provést další nutné kroky pro řádné zaregistrování domény, jako např. provést úředně ověřený souhlas s pravidly registrace domén či Provozovateli doručit fotokopii svých osobních dokladů apod.
  3. Objednatel dává výslovný souhlas Poskytovateli k poskytnutí údajů registračnímu orgánu, a to za účelem registrace objednaných doménových jmen.
  4. Objednavatel bere na vědomí, že možnost registrace jím objednané domény je závislá na včasném provedení sjednané platby a doručením případných dalších dokumentů Provozovateli, a souhlasí s tím, že Provozovatel nenese žádnou odpovědnost vůči Objednavateli v případě, že je zvolené doménové jméno registrováno na jiného zájemce z důvodu rychlejšího splnění všech nutných podmínek pro provedení registrace (zejména zaslání všech potřebných dokumentů, potvrzení všech potřebných souhlasů nebo včasné přijetí řádné platby od Objednavatele na účet registrátora). Žádosti o registraci domén jsou vyřizovány chronologicky v pořadí, ve kterém dojde ke splnění všech předpokladů pro řádnou registraci doménového jména (zejména tedy Objednavatel dodá dokumenty, potvrdí souhlasy a registrátor obdrží platbu).
 3. Webhostingem (dále jen Webhosting) se rozumí zejména zajišťovat pro Objednavatele zřizování a provoz virtuálních webových serverů na počítačové síti Internet. Provoz virtuálního serveru zahrnuje zajištění přenosu dat po síti Internet pod protokolem HTTP, resp. HTTPS, zřízení a provoz sjednaného počtu e-mailových schránek, volitelný provoz služby DNS, FTP a vedení databází, vše dle odpovídajícího sjednaného balíku služeb.
 4. Serverhostingem (dále jen Serverhosting) se rozumí poskytnutí prostoru pro vlastní server Zákazníka, jeho připojení k síti Internet a napájení elektrickou energií.
 5. Pronájmem dedikovaného serveru (dále jen pronájem DS), resp. virtuálního privátního serveru (dále jen pronájem VPS), se rozumí poskytnutí serverhostingu a zároveň i příslušného HW, či jeho části, zákazníkovi pro jeho potřeby, a to s administrátorským přístupem.

Čl. IV. - Cena, platební podmínky

 1. Smluvní strany se dohodly, že aktuální ceny společnosti Web4ce, s.r.o. za zřízení a zajištění provozu služeb se řídí ceníkem, dostupným na Internetové prezentaci společnosti Web4ce, .s.r.o., www.web4ce.cz, a tyto ceny vždy v aktuální výši jsou pro strany smlouvy závazné. Smluvní strany konstatují, že současně s Objednávkou a konkrétním zadáním sdělí Objednavatel Poskytovateli vždy fakturační období, v jakém bude konkrétní služba provozována.
 2. Poskytovatel umožňuje Partnerům čerpat slevu, která je definována počtem dosažených placených webhostingových služeb, serverhostingových služeb, nebo služeb pronájmu dedikovaných serverů (do počtu služeb se nepočítájí registrace domén), a to v následující výši:

  Počet služeb Obchodní partner Obchodně technický partner
  1-9 0% 0%
  10-49 15% 20%
  50-99 15% 30%
  100 a více 15% 40%

  Sleva na služby se vztahuje pouze na webhostingové služby, serverhostingové služby, nebo služby pronájmu dedikovaných serverů. Právo přiznání nároku na slevu si vyhrazuje Provozovatel.

 3. Cena za poskytování služeb je splatná dle zvoleného platebního období při objednávce. Objednavatel uhradí cenu převodem na účet poskytovatele, proti doručené výzvě k platbě. Splatnost výzvy k platbě je standardně stanovena na 14 dní, v případě změny objednávky lze s ohledem na expiraci služeb splatnost výzvy k platbě zkrátit.
 4. Platba je považována za uhrazenou, pokud je v řádném termínu připsána na správný účet Provozovatele, pod správným variabilním symbolem a ve správné výši (po odečtení všech poplatků - zejména u plateb ze zahraničí). Po připsání platby ze strany Objednavatele na účet Provozovatele vystaví Provozovatel na uskutečněnou platbu řádný daňový doklad, který Objednavateli dodá způsobem, který je v souladu s příslušnými ustanoveními právního řádu. Za dostatečné se pro tyto účely považuje například zaslání prostřednictvím emailové pošty. K cenám se účtuje DPH dle platných právních předpisů. V souladu s těmito předpisy se na daňových dokladech uvádí datum uskutečnění zdanitelného plnění.
 5. Je-li Objednavatel v prodlení s platbou ceny nebo její části, je Poskytovatel oprávněn přerušit provoz serveru a poskytování souvisejících služeb, a to až do dne, kdy bude dlužná částka včetně příslušenství zaplacena.
 6. V případě že je v prodlení s platbou Partner, je Provozovatel oprávněn jednostranně odstoupit od partnerské smlouvy.

Čl. V. - Povinnosti a práva Objednavatele a Zákazníka

 1. Dokončením objednávky Objednavatel vyjadřuje svůj jednoznačný souhlas a porozumění se Smlouvou, Podmínkami a všemi podmínkami souvisejícími s objednanou službou, stejně jako s obsahem, specifikací a cenou jím objednané služby dle nabídky Provozovatele. Objednavatel i Provozovatel jsou povinni v průběhu trvání Smlouvy dodržovat všeobecně platné právní předpisy, ustanovení Smlouvy, těchto Podmínek a dalších podmínek v případě, že jsou součástí zákazníkem objednané služby.
 2. Objednavatel se zavazuje, že po dobu poskytování služeb dle této smlouvy poskytne poskytovateli bez zbytečného prodlení potřebnou součinnost, spočívající zejména v odevzdání či sdělení potřebných údajů a podkladů a v jejich případných doplnění a upřesnění, pokud taková potřeba v průběhu plnění této smlouvy vznikne.
 3. Zákazníkům není dovoleno bez předchozího prokazatelného písemného souhlasu Poskytovatele nabízet obsah, sdílet, provozovat nebo stahovat obsah, či software:
  1. který je v rozporu s právním řádem České republiky nebo platnými mezinárodními úmluvami, kterými je příslušná země vázána
  2. kterým porušují autorská, patentová, průmyslová nebo jiná podobná práva
  3. kterým dochází k nelegálnímu získávání nebo šíření software (a jiných počítačových programů) za účelem distribuce (úplatné nebo neúplatné) tohoto nelegálně získaného nebo distribuovaného software třetím osobám (například warez, crack a podobná zaměření)
  4. který lze označit jako spam, který slouží k rozesílání spamu, či hromadné pošty, odkazuje na spam, přičemž je z provozu vyloučeno i provozování služeb subjektům, kteří jsou spojováni a publikováni v souvislosti s pojmem SPAM, či hromadným rozesíláním pošty.
  5. který obsahuje nedovolené aplikace a skripty, případně který přetěžuje databázové systémy nebo způsobuje špatnou funkci webhostingových serverů (nevhodně napsané skripty, nevhodně zvolené indexy databází, chaty, download servery, úložiště dat apod.)
  6. který nesouvisí s vlastní prezentací
  7. který přetěžuje infrastrukturu a přípojné linky nebo hardware Poskytovatele nebo případně jiných osob
  8. který ohrožuje soukromí nebo bezpečnost počítačových systémů jiných uživatelů sítě Internet nebo ohrožuje soukromí nebo bezpečnost jakýchkoliv jiných uživatelů sítě Internet (například prostřednictvím virů, generátorů hesel apod.)
  9. který lze označit jako hudební, zvukové, obrazové, filmové a jiné podobné soubory, k nimž Zákazník nemá oprávnění nebo autorská práva či jiná práva k jejich šíření a distribuci
  10. který obsahuje jakékoli informace, poškozující dobré jméno Provozovatele nebo jeho pracovníků
  11. který je vlastnictvím společnosti Provozovatele a Zákazník jej šíří bez písemného svolení Provozovatele
  12. který je součástí poskytované služby Zákazníkovi přičemž zákazník nemá od Provozovatele písemné svolení k poskytování služby nebo její části třetím osobám
  13. který může vzbudit dojem, že Zákazník jedná jménem Provozovatele, přestože není oprávněným spolupracovníkem Provozovatele
  14. kterým jsou přímo či nepřímo poškozována jakékoliv práva třetích osob
  15. který je v rozporu s dobrými mravy
  16. a dále cokoli, co se i částečně může zařadit do výše uvedených kategorií, přičemž rozhodnutí o porušení tohoto odstavce ze strany Zákazníka je výhradně na uvážení Provozovatele.
 4. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že odpovídá za veškerou škodu způsobenou Objednavatelem nebo Zákazníkem Provozovateli, jeho dalším Zákazníkům nebo třetím stranám. Tato klauzule se týká všech výše uvedených případů, především však umístěním nevhodných či zakázaných skriptů, které přetěžují a zpomalují servery Provozovatele, hostování stránek s nepovoleným obsahem, přetěžování připojení (například nelegálním stahováním hudby a filmů apod.), spamu a dalších činností, které jsou v rozporu se Smlouvou, obecně uznávanými pravidly, obecnými právními předpisy a obecně uznávanými způsoby využívání Zákazníkem objednané služby a smluvními podmínkami, které s danou službou souvisejí. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že v rámci ochrany provozu poskytovaných služeb může Provozovatel v rámci své politiky provozu upravit nastavení poskytovaných služeb tak, aby v maximální možné míře zabránil jejich možnému zneužití.
 5. Objednavatel bere na vědomí, že Poskytovatel je oprávněn aplikovat u služeb Webhostingu na přenosovou kapacitu poskytovaných služeb politiku FUP (Fair user policy), v rámci které je na základě přenesených dat omezeno přenosové pásmo a počet výkonných procesů.

Čl. VI. - Povinnosti a práva Poskytovatele

 1. Poskytovatel se zavazuje zprovoznit služby z akceptované Objednávky bez zbytečného odkladu a to max. v následující lhůtě:

  Registrace domén zahájení registrace, následující pracovní den po přijetí platby
  Webhostingové služby následující pracovní den po přijetí objednávky
  Serverhostingové služby následující pracovní den po přijetí platby
  Pronájem VPS následující pracovní den po přijetí objednávky
  Pronájem DS následující pracovní den po přijetí platby

 2. Poskytovatel zajistí v maximální možné míře nepřetržitý provoz svých systémů a nabízených služeb.
 3. Provozovatel si vyhrazuje právo provést u každé služby plánovanou odstávku. Odstávka slouží především k provedení nutných bezpečnostních upgrade softwaru a údržbě, opravám či výměně hardwaru nebo jiných technických zařízení nutných k provozu dané služby. Pokud Prozovovatel předpokládá nutný zásah do hardware nebo software strojů, na kterých je některá z nabízených služeb provozována, nebo které s provozem služby bezprostředně souvisejí, a pokud tento zásah omezí funkčnost služby v jednorázovém rozsahu delším než 30 minut, tak tuto plánovanou odstávku Provozovatel oznámí adekvátním způsobem nejpozději 24 hodin před jejím započetím. Za adekvátní způsob se považuje zveřejnění informace o plánované odstávce na Internetových stránkách Provozovatele.
 4. Provozovatel se zavazuje provést odstávku v nejkratší možné míře a pokud možno v době nižšího provozu, tedy především v nočních hodinách, o víkendech či svátcích. Z takto provedených odstávek Zákazníkovi v případě předem hlášené odstávky nevzniká žádný nárok na jakoukoli náhradu neuskutečněného provozu ani případných souvisejících škod.
 5. Poskytovatel se zavazuje poskytnout technickou podporu pro Objednavatele a Zákazníky, a to v rozsahu uvedeném v aktuální nabídce. Rozsah podpory je poskytován v rozsahu nabízených služeb (v rámci technické podpory není poskytováno vyhledávání chyb v kódu Zákazníka, hledání rozsahu napadení webů viry, či třetí stranou, apod. ...). V případě obchodně technického Partnera není podpora Zákazníkovi poskytována a poskytuje ji Partner na vlastní náklady.
 6. Poskytovatel neodpovídá za porušení práv k ochranným známkám, práv k obchodnímu jménu a jiných práv chráněných obecně závaznými právními předpisy, kterého se dopustí Objednavatel nebo Zákazník užíváním názvu domény nebo užíváním názvu adresáře, které jsou již chráněny jako obchodní jméno, jako ochranná známka nebo jiným způsobem chráněny.
 7. Provozovatel má při zjištění porušení podmínek ze strany Zákazníka právo okamžitě a bez náhrady ukončit poskytování služby, ukončit smluvní vztah s Objednavatelem, a zároveň má Poskytovatel právo vyžadovat náhradu ve výši odpovídající rozsahu způsobené škody. Odstoupení od Smlouvy nabývá platnosti dnem odeslání oznámení o odstoupení Objednavateli.
 8. Poskytovatel neodpovídá za závady a škody vzniklé v důsledku činnosti správce systému Objednavatele nebo jeho Zákazníka nebo v důsledku nedodržení bezpečnostních standardů obvyklých při provozu Internetu.
 9. Poskytovatel neodpovídá za přerušení poskytování služeb a škody vzniklé v důsledku přerušení poskytování služeb v případě vyšší moci, v případě poruchy na zařízení Poskytovatele, v případě poruchy na zařízení dodavatelů Poskytovatele (el. energie, telekomunikační spojení atd.) a v případě neoprávněného zásahu třetích osob do provozu virtuálních serverů.
 10. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv změnit aktuální nabídku poskytovaných služeb, včetně cen nebo jakékoliv parametry poskytovaných služeb (včetně služeb již existujících), a to s účinností od dalšího následujícího kalendářního měsíce, přičemž Zákazníkům, kteří mají uhrazenou službu, jsou podmínky služby zachovány po celou dobu již dříve uhrazeného období v původním rozsahu. Provedením platby za službu, která byla Provozovatelem změněna, pro další období, dává Zákazník najevo svůj souhlas s provozem služby dle aktuálně platné nabídky pro tuto službu.
 11. Provozovatel má právo kdykoli úplně odebrat jakoukoli službu ze své nabídky. Zákazník, který službu odebranou z nabídky využívá, má nárok na její provoz v původním rozsahu, nikoli však na její úpravy, rozšíření či změny. Zákazník má možnost dohodnout s Provozovatelem převod takovéto své služby na některou ze služeb dle aktuální nabídky Provozovatele. Provozovatel může Zákazníka vyzvat ke změně služby dle své aktuální nabídky k určitému datu, po jehož uplynutí bude provoz původní služby ukončen. Nezmění-li Zákazník na základě této výzvy Provozovatele využívanou službu, nemá nárok na vrácení plateb, které v souvislosti s provozem služby původní uskutečnil. Veškeré změny uveřejní Provozovatel na svých Internetových stránkách.
 12. Provozovatel má právo kdykoli uplatnit na standardně poskytovanou službu tzv. akční nabídku, a to například poskytnutím nové služby či nové doplňkové služby ke stávajícím variantám za zaváděcí ceny, uplatněním časově omezeného zvýhodnění dané služby např. jejím zlevněním, dále snížením nebo odpuštěním zřizovacího poplatku, zvýhodněním zvýšenou využitelností služby a nebo poskytnutím vybrané doplňkové služby či technologie bezplatně apod. včetně jakékoli kombinace několika typů zvýhodnění zároveň. Služby zřízené v rámci akční nabídky se řídí zveřejněnými podmínkami akční nabídky, a to po dobu určenou Provozovatelem. Veškeré služby, které jsou v okamžiku zveřejnění akční nabídky již zřízeny, anebo jsou objednány až po ukončení platnosti akční nabídky, nemají nárok na získání zvýhodněných podmínek. Možnost změny existující běžné služby Zákazníka na službu dle specifikace akční nabídky určuje Provozovatel a tato změna není ze strany Zákazníka jakkoli vymahatelná. Provozovatel si vyhrazuje právo zveřejněné akční nabídky kdykoli změnit, prodloužit či předčasně ukončit bez nároku na náhradu.
 13. Poskytovatel je oprávněn jednostraně měnit znění všeobecných obchodních podmínek.

Čl. VII. - Ochrana informací

 1. Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích a skutečnostech, o nichž se dozví v souvislosti s poskytováním služeb Objednavateli, a jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Objednavateli způsobit škodu - zejména se poskytovatel zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech informacích týkajících se zákazníků Objednavatele. Poskytovatel není oprávněn zasahovat do obsahu dat vytvořených a uchovávaných Objednavatelem nebo jeho Zákazníky a nahlížet do elektronické pošty Objednavatele nebo jeho Zákazníků. Ustanovení předchozích vět se nevztahuje na případy, kdy má poskytovatel opačnou povinnost stanovenou zákonem resp. kdy si informace vyžádají státní orgány oprávněné k tomu zákonem. V případech nutných zásahů do dat Objednavatele resp. jeho Zákazníka je Poskytovatel povinen provedení zásahu neprodleně oznámit Objednavateli.
 2. Poskytovatel se zavazuje, že omezí komunikaci se Zákazníky obchodního Partnera pouze na technickou podporu.
 3. Poskytovatel dbá na to, aby při jeho činnosti nedocházelo k porušování ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Čl. VIII. - Závěrečná ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 23.11.2009 a nahrazují předešlé všeobecné obchodní podmínky.
 2. Právní vztahy smluvních stran se řídí ustanoveními příslušných právních předpisů, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
 
 

© Web4ce, s.r.o. 2009 | Webhosting a webdesign Web4ce, s.r.o. | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu | Facebook

Vyhledat

Je doména volná?
www.